Ettevalmistus Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks

HIND: 5000

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet 

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

Aastaringselt kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  120 ak/h, millest 80 auditoorne praktiline töö ja 40 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus ja arvuti kasutamise oskus.

Koolituse eesmärk:  Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele teoreetilise ettevalmistuse ja praktilised oskused mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja ettevalmistuse mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruannete koostamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse täielikult ja edukalt läbinud õppijatel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtrühm: Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju mikro-ja väikeettevõtte
finantsseisundile ja majandustulemusele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 kutseeksamit.

Õppeaja kestus: toimub 8 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

• rakendab baasteadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest, maksundusest ja juhtimisarvestusest, mis loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
• rakendab teadmisi ja oskusi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise korraldamiseks;
• liigitab kulusid ja arvestab erinevate majandusüksuste toodete/teenuste omahinda ning tasuvuspunkti, rakendades kuluarvestuse meetodeid;
• analüüsib finantsaruandeid, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs, trendianalüüs) ning suhtarvude ja KMK analüüsi lihtsamaid meetodeid;
• sõnastab ja rakendab majandusüksuse finantstegevuse planeerimise ja eelarvestamise lihtsamaid protseduure, meetodeid ja mudeleid.
• on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami edukaks sooritamiseks.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 • Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 16 tundi.
 • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 30 tundi.
 • Aruannete koostamine – 10 tundi
 • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 20 tundi.
 • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 30 tundi.
 • Raha ajaväärtus- 4 tundi.
 • Finantsanalüüs- 10 tundi.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete lahendamine, testid, arutelu, praktiline töö.

Iseseisev töö 40 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine ja kohustusliku kirjanduse lugemine.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis ja grupitöödes osalemine tunnis, sooritanud ja õigeaegselt esitanud iseseivad tööd.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele ning kirjalike testide sooritamisele. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega.
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

• Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

 1. Raamatupidamise seadus
 2. Äriseadustik
 3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
 4. Raamatupidamise Toimkonna juhendid
 5. Raamatupidaja kutse-eetika koodeks
 6. 303 majandustehingut raamatupidamises. Praktilised näited. Leppik, E. Tallinn: Rafiko, 2009
 7. Raamatupidamise käsiraamat. Tallinn, Äripäeva Kirjastus. 2000-…
 8. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. Allikvee, A. Pandekt OÜ, 2008
 9. Finantsarvestuse ülesannete kogu, M. Nikitina- Kalamäe, Tallinn 2017
 10. Finantsarvestus, J.Tikk, Tallinn 2016
 11. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet, S.Karu, Tallinn 2010
 12. Juhtimisarvestus. Alver, J., Reinberg, L. Tallinn: Deebet OÜ, 2002
 13. Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
  Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 14. Lektori poolt koostatud õppematerjalid ja ülesanded, sh e-õppematerjalid
  Kasulikud lingid internetis:
 15. Raamatupidamise seadus https://www.riigiteataja.ee
 16. Äriseadustik https://www.riigiteataja.ee
 17. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus https://www.riigiteataja.ee
 18. EV Raamatupidamise Toimkond https://www.fin.ee/finantspoliitika-valissuhted/raamatupidamine-jaaudiitortegevus/raamatupidamiskorraldus
 19. Raamatupidajate portaal raamatupidaja.ee http://raamatupidaja.ee
 20. Eesti Raamatupidajate Kogu http://www.erk.ee
 21. Maksu- ja Tolliamet http://www.emta.ee
 22. Raamatupidamisuudised www.rup.ee

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom. 
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.