Personalitöö baaskoolitus

Educus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 40 ak/h.

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SOOLA 6,

RAKVERES LAI 7

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kelle tööülesanded sisaldavad personalitööd. (Nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad)

Koolituse eesmärgiks on anda personalitööks tööks vajalikud teadmised ja oskused.

Õppeaja kestus: toimub 5 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

HIND: 2400

Tallinnas  algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

5, 6, 12, 13, 20.05

12, 13, 19, 20, 28.05

06.2021 kokkuleppel

16, 17, 23, 24, 30.08

Tartus ALGUS KELL 11.00 või KOKKULEPPEL

05.2021 KOKKULEPPEL

06.2021 KOKKULEPPEL

08.2021 KOKKULEPPEL

RAKVERES

Aastaringselt kokkuleppel

Õppesisu:

Tööõigus, tööohutus-ja tervishoid 16h– Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed.

Personalijuhtimine, ametijuhendid,  värbamine, valik ja koolitused 16 h– funktsioonide jaotus, personalijuhtimise funktsioonid, personalitöötaja rollid, kompetentsid, töökorralduse, ametijuhendi koostamise protseduur, töö organiseerimine ja korraldus, töötaja rahulolu ja töökorralduse taseme seosed, töökorraldusalased dokumendid ja organisatsiooni sisesed protseduurid. Ametijuhendid – vajalikkus ja positiivsed aspektid, koostamise plaan ja elluviimine. Initsiatiiv ja vastutus, kooskõlastatud tegevus. Kvalifikatsioon ametikohal. Personalipoliitika kujundamine. Personali planeerimine- eesmärgid, etapid, meetodid. Värbamine ja infokorraldus. Värbamiskuulutus, personali valiku eeldused ja põhimõtted. Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel. Vead personalivalikus ja nende vältimine. Valikuintervjuu. Koolituspoliitika sõnastamine, koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine.

Organisatsiooni kultuur, tasusüsteemi loomine, tasustamine, personaliuuringud, tööstress 8h– funktsioonid ja valdkonnad, muutused organisatsioonis, uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid. Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega. Karjääriplaneerimise- ja juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused. Nõustamine. Personaliuuringute läbiviimine, uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärkide püstitamine, uuringu planeerimine ja läbiviimine. Tööstressi olemus, selle liigid, personalitöö võimalused tööstressiga toimetulekuks, tööstressiga toimetuleku strateegiad ja võtted, eneseregulatsioon.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline töö, arutelu, rollimäng, grupitöö

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu omandab personalitöö teadmised ja oskused, omab üldist arusaama personalitöö töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest.

Koolituse läbinu:

• Teab personalitöö korraldamise aluseid;

• Teab töökeskkonna- ja töötervishoiu korraldamise kohta;

• Teab isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid;

• Teab personali värbamise ja valiku aluseid;

• Teab töötajate arendamise ja hindamise põhimõtteid;

• Teab töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;

• Teab organisatsioonikultuuri põhimõtteid 

• Oskab toime tulla suhtlemis- ja konfliktsituatsioonides.

Koostab dokumente kooskõlas õigusaktidega ja korraldab:

– töösuhete administreerimist ja personaliarvestust

– töö analüüsi ja töökohtade hindamist

– tööjõu planeerimist, värbamis- ja valikuprotsessi

– motiveerimis- ja tasustamisprotsessi

– töötajate arendamise- ja hindamisprotsessi

– koordineerib töökorralduse alast tegevust ja ametijuhendite koostamise protseduuri

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Omab raamatupidaja assistent 4 kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, personalispetsialisti koolitusel, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.