Coaching ja mentorlus

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6  või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) : 156 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne ja iseseisev töö 126 ak/h

Õppekavarühm:  Juhtimine ja Haldus 

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinutel on teoreetilised teadmised ja praktilised oskused coachingust ja mentorlusest – teadvustab ja rakendab coachingu ja mentorluse peamiseid meetodeid ning reegleid arvestades sihtgruppide erinevusi.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Sihtrühm: Kõik huvilised, juhid, ettevõtjad ja teised töökohal toimuva juhendamise ja koolitamisega tegelevad töötajad.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

-rakendab coachingu ja mentorluse põhimõtteid

-analüüsib coachingu ja mentorluse meetodeid

-analüüsib enda ja kolleegide proffessionaalset tegevust

–annab tagasisidet ja toetab reflektsiooni

–koostab mentori  ja mentee tegevust ja koostööd toetava juhendmaterjali

Õppesisu:

•   nõustamise, juhendamise, coachingu ja mentorluse mõisted, nende seosed, vajalikkus ja võimalused
•    teadmiste ja oskuste omandamine sõltuvalt sihtrühma erinevustest 
•    mentorlussuhe, coaching
•    mentorlusprogrammi planeerimine
•    mentorluse vormid ja mudelid
•    mentorluse eneseanalüüs
•    mentori ja mentee funktsioonid/rollid
•    mentorluse metoodika
•    tagasiside ja refleksioon
•    mentorsuhte loomine, mentori töökorraldus ja tööriistakohver.

Õppemeetodid: suhtluspõhine näitlikustatud loeng, arutelu, diskussioon, grupitöö, seminar.

Iseseisvad tööd:

1Analüüsiv ülevaade: mentorlus

2. Portfoolio koostamine

3. Analüütiline essee: mina mentorina

4. Kirjalik eneseanalüüs, mis käsitleb õppimisprotsessi ning õpiväljundite saavutatust

Õppevorm: kombineeritud

Õpikeskkonna kirjeldus:Kontaktõpe ja/või veebis Zoomi keskkonnas.

Lõpetamise tingimused:

• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine, grupitöödes osalemine tunnis ja iseseivate tööde esitamine

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Hindamismeetodid: Portfoolio, analüüs, analüütiline ülevaade, enesehinnang. Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja iseseisvate tööde esitamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppematerjalide loend:  

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Kohustuslik kirjandus:

Covey, S. R. (2008). Väga efektiivse inimese 7 harjumust. Tallinn: Ilo.

Hanson, S.; Gless, J.; Lieberman, A. (2011). Mentoring Teachers: Navigating the Real-world Tension.  Jossey Bass Inc. Lk 11-62.

Hobson A.J., Ashby P., Malderez A., Tomlinson P.D. (2008). Mentoring beginning teachers: What we know and what we don’t. Teaching and Teacher Education 1-10

Landsberg M. (2003). Juhendamise kunst. Varrak

Mentorlus kõrgkoolis (2009). SA Rchimedes, Primus

Mentoring Handbook (2007). Canada

Mentoring Handbook https://www.southampton.ac.uk/professional-development/mentoring/handbook.page#Thedifferent-types-of-mentoring

Mentoring Handbook http://www.unisa.edu.au/PageFiles/255671/PSWmentoring%20Handbook.pdf

Pask, R.   Barrie, J. (2008). Mentoring and Coaching : A Handbook for Education Professionals. Buckingham:Open University Press. Ptk 1-9.

Ruul, K. (2012). Õppejõudude mentorlus eesti kõrgkoolides ja selle
arenguvõimalused, Magistritöö. Tartu Ülikool

Rüütmann, T. (2019). Inseneripedagoogika. STEM õppeainete mõjus õpetamine ja õppimine. TTÜ kirjastus.

Stone, F. M. (2007). Coaching, Counseling and Mentoring. How to Choose and Use the Rihgt Technique to Boost Employee Performance. Ama Publications: New York. 2 ptk üliõpilase valikul

Tõnismäe E., Gern H. (2008). Juhendamine ja mentorlus. Äripäeva raamat

Ugur, K. (2009). Erinevad raportivormid mentorõppejõu tööriistadena.

Yendol-Hoppey, D., Fichtmann D.N. (2007). „The Reflective Educator’s Guide to Mentoring“

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, coach. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi EBSi ja TalTechi coachingu koolitustel, ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, raamatupidamisprogrammi Merit koolitusel jt.   Academy of Executive Coaching’u (AoEC) sertifikaat. 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.