Digiturundus ja digiturundusplaani koostamine

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

3.06-30.06

12.06- 28.06

4.07- 31.07

15.07-16.08

2.09-30.09

11.09-30.09

KOKKU 40 ak/h, millest 26 ak/h auditoorne ja praktiline töö ja iseseisev töö 14 ak/h. Õppepäev on 9 ak/h.

Iseseisev töö 14 ak/h: digiturundusplaani koostamine

Õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning -oskused koostamaks digiturundusplaani.

Sihtrühm: Alustavad ja vähesel määral tegutsenud ettevõtjad ning ettevõtlushuvilised, kel on huvi digiturunduse vastu ning kellel puuduvad nii teadmised kui ka oskused digiturundusplaani koostamise kohta.

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu. Arvuti ja interneti kasutamise baasteadmised ja -oskused.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas järjest. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

 koostab digiturundusplaani.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 • turunduse olemus, vajadus, planeerimine ja eesmärk
 • turundusmeetmestik – 7P
 • sihtgrupi määratlemine („uus“ ja „olemasolev“ klient)
 • tüüpkliendi määratlus (persoona loomine)
 • turu segmenteerimine ja toote positsioneerimine
 • toote ja teenuse väärtuspakkumine (sh tarbija mõjutamine)
 • bränd – selle vajalikkus ja võimalused
 • traditsioonilise turunduse võrdlus digiturundusega
 • digiturunduse olemus, vajadus, planeerimine, digiturunduse rakendamise põhimõtted ja digiturunduse rakendamine turundustegevustes ja võimalused ettevõtjale
 • digiturunduse monitoorimine ja mõõtmine
 • ülevaade kanalitest Facebook, Instagram, X, TikTok, Youtube jt
 • orgaaniline ja mitteorgaaniline sotsiaalmeedia
 • kujundustööriistad (sh Canva)
 • mõjuliidrid (influencer) turunduses
 • meiliturundus ja selleks kasutatavad tarkvarad (sh Smaily)
 • Google Ad’s – reklaam Google otsingumootoris
 • Google Analytics
 • ChatGPT rakendamine turunduses ja prompt’id
 • kampaaniate loomine digiturunduskanalites
 • digiturundusplaan ja selle olemus ja vajadus
 • SEO – kodulehe optimeerimine + cheklist
 • sisuturundus

Õppemeetodid: kaasav loeng, grupiarutelud, praktilised tööd, diskussioon, juhtumianalüüsid, iseseisev töö

Soovituslik õppematerjalide loend:  
o Cardon, D. (2020). Digikultuur. Tallinn: TLÜ Kirjastus.
o Dib, A. (2020). Üheleheküljeline turundusplaan. Tallinn: AS Äripäev.
o Hughes, T. & Reynolds, M. (2021). Sotsiaalne müük. Tallinn: AS Äripäev.
o Keerus-Jusupov, E. (2020). Google Analytics ettevõtjale ja turundajale. Tallinn: AS Pakett.
o Org, E. & Saue, O. (2019). Bränd nimega sina. Tartumaa: Greif OÜ.
o Raju, K. (2019). Reklaamitrikk. Tallinn: AS Äripäev.
o Torim, K. & Torim, T. (2023). Püsiühendus. 5-sammuline teekond kasumliku
digiturunduseni. Raplamaa: Suurem Pilt OÜ.
o Vaynerchuk, G. (2019). Nii lüüakse läbi. Viimsi: Million Mindset OÜ.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

● osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
● praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•koolituse käigus valminud digiturundusplaani tagasisidestamine. Õppija on koostanud digiturundusplaani vastavalt etteantud õppematerjalidele vähemalt miinimumnõuetele. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.