MS Excel bürootöötajatele

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

JÕHVIS KUTSE 13 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

17.07- 31.07

24.07-23.08

1.08-31.08

12.08-31.08

5.09-30.09

11.09-30.09

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 26 ak/h, millest 26 ak/h auditoorne praktiline töö . Õppepäev on 9 ak/h

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada MS Excel töövahendeid.

Sihtrühm: Täiskasvanud ja kontoritöötajad, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi MS Office Exceli tabelarvutusprogrammist.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. 

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus ja eelnev arvuti kasutamise kogemus on vajalik. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Tabeltöötlus MS Excel 26 ak/h

 • Sissejuhatus MS Excelisse
 • Töö lahtritega ja töölehed
 • Automaattabelite kasutamine
 • Sorteerimine ja filtreerimine
 • Valemid ja funktsioonid
 • Diagrammide loomine ja muutmine
 • Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid (PIVOT TABLE) ja –diagramme (PIVOT CHART).

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • kasutab Excelis sobivaid töövahendeid töös andmetabelitega 
 • kasutab erinevaid funktsioone sihtotstarbepäraselt ja neid omavahel kombineerida
 • koostab erinevaid aruandeid ja diagramme, kasutades liigendtabeli (PivotTable) 
 • kasutab erinevaid analüüsivahendeid ja analüüsib andmeid lähtuvalt oma vajadustest põhiliste finantsfunktsioonide abil

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine tunnis. Iseseisvate tööde esitamine.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õppemeetodid: Näitlikustatud loengud ning praktilised tööd arvutil

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjalid sisaldavad harjutusülesandeid, mida on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks.
Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Koolitaja andmed: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Läbinud erinevaid arvutikoolitusi ja arvutikasutamise kogemus juba üle 20 aasta. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.