Erinevad tööõiguslikud suhted

Educus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SOOLA 6,

RAKVERES LAI 7

HIND: 1360 + km

Tallinnas  algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

Tartus  algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised tööõigustest ja sellega seotud õigusaktidest.

Õppekava kogumaht: 16 ak/h auditoorne ja praktiline töö

Õppeaja kestus: toimub 2 päeva. 8-tunnine õppepäev.

Koolituse sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada teadmisi õigusnormide kogumist, mis reguleerivad erinevaid lepingulisi tööõiguslikke suhteid ja maksustamise aluseid.

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil ja motivatsioon õppimiseks. Vähemat põhiharidus ja vanusepiirang puudub.

Õppesisu:
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused).
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid
Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline töö, arutelu.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb töötamise õiguslike aluseid ja maksustamise aluseid
  • oskab pidada personali- ja tööajaarvestust
  • arvestab bruto ja netopalka, puhkuse tasu, ajutise töövõimetuse hüvitist
  • oskab lahendada lihtsamaid tööalaseid juhtumeid.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

 Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
 Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise
vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse
lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise
teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppematerjalide loend: konspektid ja näidisdokumendid.

Töölepingu seadus, võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus,
avaliku teenistuse seadus, pühade ja tähtpäevade seadus,
täiskasvanute koolituse seadus jt. Käibemaksuseadus, maksukorralduse seadus
sotsiaalmaksuseadus, tulumaksuseadus, töötuskindlustuse seadus jne.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.