Erinevad tööõiguslikud suhted

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

4.07-31.07

15.07-31.07

1.08-31.08

19.08-30.08

3.09-30.09

Koolituse hinnas sisalduvad materjalid, dokumentide näidised.

Õppekava kogumaht:

26 ak/h auditoorne ja praktiline töö.

Õppepäev on 9 ak/h.

Õppekavarühm: Õigus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal põhjalik ülevaade ning vajalikud teadmised tööõigustest ning sellega seotud õigusaktidest.

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev.

Koolituse sihtrühm: Ootame kursusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid, ettevõtjaid, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada õigusnormide kogumist, mis reguleerivad erinevaid lepingulisi tööõiguslikke suhteid ja maksustamise aluseid.

Õppesisu:
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, juhatuse liikme leping, töölepingu, töövõtulepingu, käsunduslepingu nende sõlmimine, sisu, lõpetamine, poolte õigused ja kohustused);

Palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus);

Tööajakorraldus. Töö- ja puhkeaeg ja selle korraldus, tööajagraafik, puhkus, puhkuse korraldamine ja tasustamine;

Töö tasustamine ja sotsiaalsed tagatised: töötasu arvutamine ja väljamaksmise kord, ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine väljamaksmise kord; Erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine.

Õppemeetodid: Koolitus on väga praktiline. Käsitletakse juhtumi analüüse vahelduvalt näitlikustatud loenguga.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • mõistab töötamise õiguslike aluseid ja maksustamise aluseid;
  • koostab personali- ja tööajaagraafikut;
  • arvestab erinevatel alustel (töölepinguseadus ja võlaõigusseadus) töötasu, puhkusetasu ja tööandja haigushüvitist vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadustele;
  • arvestab maksud erisoodustuste, kingituste, annetuste ja
    vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamise juhtudelt; 
  • lahendab lihtsamaid tööalaseid juhtumeid.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

 Osavõtt vähemalt 70% auditoorsetest tundidest;
 Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse
lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise
teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppematerjalide loend: konspektid ja näidisdokumendid.

Töölepingu seadus, võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus,
avaliku teenistuse seadus, pühade ja tähtpäevade seadus,
täiskasvanute koolituse seadus jt. Käibemaksuseadus, maksukorralduse seadus
sotsiaalmaksuseadus, tulumaksuseadus, töötuskindlustuse seadus jne.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.