Juhatuse liikme õiguslik seisund

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6  või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

3.06-30.06

11.06-30.06

4.07-31.07

18.07-31.07

7.08-31.08

3.09-30.09

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.):

26 ak/h auditoorne töö ja praktiline töö. 9 ak-tunnine õppepäev.

Õppekavarühm: Õigus

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised juhatuse liikme õiguslikust regulatsioonist ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtrühm: Juhid, ettevõtjad, juhatuse liikmed, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 mõistab juriidilise isiku eri liikide juhatuse liikme õiguslikku regulatsioone;

 kasutab erinevate õigusharude õigusallikaid tüüpiliste kaasuste lahendamisel, mis puudutavad juhatuse liikme õigusi, kohustusi ja vastutust;

 mõistab töötamise õiguslike aluseid ja maksustamise aluseid;

 mõistab, kuidas koostada personali- ja tööajagraafikut;

 arvutab erinevatel alustel (töölepinguseadus ja võlaõigusseadus) töötasu, puhkusetasu ja tööandja haigushüvitist vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadustele;

 lahendab lihtsamaid tööalaseid juhtumeid.

Õppesisu

• Juhatuse liikme tegevuse õiguskeskkond ja allikad;

• Juhatuse liikme valimine, esitatavad nõuded ja piirangud;

• Juhatuse liikme tagasikutsumine ja tagasiastumine, kohustused: hoolsuskohustus, lojaalsuskohutus;

• Juhatuse liikme lepingu õiguslik olemus, lepingu sisu ja praktilised soovitused, sotsiaalsed garantiid;

• Juhatuse liikme vastutuse mõiste ja liigid: tsiviilõiguslik vastutus, karistusõiguslik vastutus, vastutus maksuõigusrikkumiste eest.

• Reguleerivad õigusaktid. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, juhatuse liikme leping, töölepingu, töövõtulepingu, käsunduslepingu nende sõlmimine, sisu, lõpetamine, poolte õigused ja kohustused);

• Palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus);

• Töö- ja puhkeaeg ja selle korraldus, tööajagraafik, puhkus, puhkuse korraldamine ja tasustamine;

• Töö tasustamine ja sotsiaalsed tagatised: töötasu arvutamine ja väljamaksmise kord, ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine väljamaksmise kord;

Õppemeetodid: loeng, seminar, praktilised ülesanded

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste kaasusülesannete lahendamine
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele
• Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ülesande lahendamise teel. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav

Õppematerjalide loend:  

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.  Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.