Finantsjuhtimine

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

1.05-30.05

7.05-31.05

13.05-31.05

22.05-19.06

3.06-30.07

Õppekavarühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  60 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne ja 30 ak/h iseseisesvat tööd.   10 ak-tunnine õppepäev.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus algtasemel. Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas keskharidus, finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: 

Koolituse tulemusena on õppijal põhjalikud ja kaasajastatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused finantsanalüüsist; äriettevõtte rahavoogude aruande koostamisest ja analüüsist; finantsplaneerimisest ja äriprojektide tasuvusarvutustest; finantsplaneerimise rollist ettevõtte tulemuslikus juhtimises; kuluarvestusest ja hinnakujundusest

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud juhid ja teised huvilised.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:

 • Omab teoreetilised teadmisi ja praktilisi oskuseid finantsanalüüsist
 • Omab teoreetilised teadmisi ja praktilisi oskuseid rahavoogude aruande koostamisest ja analüüsist
 • Omab teoreetilised teadmisi ja praktilisi oskuseid finantsplaneerimisest ja äriprojektide tasuvusarvutustest
 • Omab teoreetilised teadmisi ja praktilisi oskuseid kuluarvestusest ja hinnakujundusest

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 1. 1 Finantsanalüüs
 • Analüüsis kasutatavad aruanded ja nende eripärad. Bilanss, kasumiaruanne, rahavooaruanne. Horisontaalne ja vertikaalne analüüs.
 • Finantsanalüüs suhtarvude abil. Likviidsus-, kasumlikkus- ja toimimissuhtarvud.
 • Finantsanalüüs suhtarvude abil. Kapitali- ja võimendussuhtarvud.
 • Kapitali hind (WACC) ja omakapitali hinna arvutamise mudel (CAPM). Kapitali hinna kasutamine ettevõtte väärtuse hindamisel.
 1. 2 Rahavooaruande koostamine ja analüüs
 • Rahavooaruande eesmärk ja olemus. Rahavooaruande nõuded IFRS ja EFS järgi. Rahavooaruande analüüs näidete põhjal.
 • Rahavooaruande koostamine. Raha ja raha lähendid. Realiseerimata valuutakursi muutused. Saadud/tasutud intressid, dividendid ja tulumaks. Mitterahalised tehingud.
 • Rahavooaruande koostamine. Kaudne vs. otsene meetod.
 1. 3 Ettevõtte finantsplaneerimine ja eelarvestamine
 • Finantsplaneerimise ja eelarvestamise olemus, roll, mõisted
 • Finantssüsteemi eeldused edukaks finantsplaneerimiseks
 • Eelarvestamise protsessi juhtimine ettevõttes
 • Kulude planeerimine
 • Müügiplaani koostamine
 • Kasumiaruande, rahavoo, bilansi prognoos
 • Praktikum: finantsprognooside läbitegemine näiteettevõtte põhjal (Excel)
 1. 4 Investeeringute ja äriprojektide tasuvusarvutused
 • Investeeringute tasuvusarvutuse meetodid
 • Kapitali hinna määramine
 • Praktiline äriprojekti tasuvusarvutuste läbitegemine Excelis
 1. 5 Kuluarvestus ja hinnakujundus
 • Kuludega seotud mõisted
 • Kulude liigitamine – otsesed ja kaudsed kulud, muutuvad ja püsivad kulud
 • Juhtimisotsustega seotud kulud. Kuidas juhtimisotsused mõjutavad kulusid?
 • Mis on omahind?
 • Toote/teenuse omahinna arvestuse meetodid ja võimalused
 • Omahinna arvestusega seotud probleemid ja nende lahendamine
 • Kulude arvestus kuluobjektide kaudu.
 • Kulukäitur ja õige kulukäituri leidmine.
 • Üldkulude jaotamine kuluobjektidele.
 • „Kulud pluss“ hinnakujunduse meetod.
 • Hinnakujunduse turunduslikud aspektid
 • Tasuvuspunki leidmine – müügihinna ja kulude muutumise mõju tasuvusele ja ärikasumile

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu, praktiline töö

Õppematerjalide loend: 

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.