Töösuhete õiguslikud alused personalitöös

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

19.07-31.07

1.08-31.08

19.08-13.09

4.09-30.09

9.09-30.09

Koolituse hinnas sisalduvad materjalid, dokumentide näidised.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 60 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne ja praktiline töö ja iseseisev töö 30 ak/h.

Iseseisev töö 30 ak/h: koostab töösuhtes olulisi dokumente (leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid).  Kohustusliku kirjanduse lugemine.

Õppekavarühm: Õigus

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus ja arvuti kasutamise oskus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöötaja töö õiguslikest alustest ja oskused koostada personalitöö baasdokumente lähtudes õiguslikust regulatsioonist.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Sihtrühm: Personali- ja bürootöötajad, juhid, väikeettevõtjad, alustavad ettevõtjad ja teised personalitöö õiguslikest alustest huvitatud inimesed

Õppesisu:

1.PÄEV 10 ak/h

Personalitöö õiguslikud alused ja põhifunktsioonid. Kutse eetika ja seadusandluse põhimõtted personalitöös. Ametijuhend –õiguslikud alused.

Värbamise, koolitamise ja arendustegevuse õiguslikud alused personalitöös.

2.PÄEV 10 ak/h

Tööseadusandlus. Töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele. Uue töötaja saabumine organisatsiooni õiguslikud ja psühholoogilised aspektid.

Töötervishoiu ja -ohutuse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele.
Tööks vajalikud registrid ja andmekogud. Tervise edenduse tegevuste õiguslikud organisatsioonis.

ISESEISEV TÖÖ 30 ak/h Personalitöö dokumentide praktiline koostamine ja vormistamine. Koolitajapoolne tööde tagasisidestamine.

3.PÄEV 10 ak/h

Personaliarvestus ja maksundus. Töötasu, puhkusetasu ja
haigushüvitise arvestus.

Finantsarvestus personalitöötajale, tööjõukulude planeerimine.

Teemad, mis lähtuvad õppijate individuaalsetest vajadustest. Kokkuvõttev hindamine ja tagasisidestamine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine näitlikustatud loeng, arutelu, rollimäng, grupitöö, seminar.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

● Koostab personalitöö dokumente, mis on vajalikud töösuhete administreerimiseks, arvestades õiguslikke aluseid
● Tunneb maksunduse nõudeid töösuhetele ja arvestab töötasu ning koostab tööjõukulude prognoosi lähtuvalt seaduse nõuetest
● Teab seadusest tulenevaid miinimumnõudeid personalitöö dokumentide haldamiseks

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

 Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
 Praktiliste ülesannete sooritamine, grupitöödes osalemine tunnis ja iseseisvate tööde sooritamine
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise ja iseseisvate tööde sooritamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjale on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Kasutatav õppekirjandus/õppematerjal/soovituslik kirjandus:
Asjaajamist/dokumendihaldust reglementeerivad riiklikud normdokumendid http://www.riigiteataja.ee (seadused: märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus, arhiiviseadus, digitaalallkirja seadus, avaliku teabe seadus, isikuandmete kaitse seadus; määrused: asjaajamiskorra ühtsed alused, arhiivieeskiri).
Personalitööd reglementeerivad riiklikud normdokumendid: töölepingu seadus, võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus, avaliku teenistuse seadus, pühade ja tähtpäevade seadus, täiskasvanute koolituse seadus jt. Personalijuhtimise käsiraamat 2020. Tallinn. Eesti Personalitöö Arendamise Ühing.

EVS-ISO 15489-1:2017 Informatsioon ja dokumentatsioon.
Dokumendihaldus. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted www.evs.ee
Eesti Sandardikeskus

Juhis personalitöötajale: isikuandmed töösuhetes, www.aki.ee

Maksu- ja Tooliamets https://www.emta.ee/ariklient

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.