Ettevõtluse kiirkursus, e-kursus

HIND: 2500 

Kursus sobib ettevõtlushuvilistele sh toetuse taotlejatele. Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda näiteks: Eesti Töötukassa, EAS ja SA Kredex. 

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

Aastaringselt kokkuleppel

KOKKU 120 ak/h, millest 10 ak/h auditoorne töö ja 110 ak/h e-õpet.

Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Äriidee olemasolu ja kindel soov alustada ettevõtlusega. Samuti ka algteadmised arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammidest, kuna iseseisev töö ja äriplaan koostatakse arvutis.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas OneDrive. Koolitus sisaldab loetavaid materjale.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud teadmised ettevõtlusest ning oskused äriplaani koostamiseks.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest.

Õppeaja kestus: Koolituse kestus on kuni 8 nädalat.

Õpiväljundid: 

  • oskab realiseerida äriideed sobivas ettevõtlusvormis;
  • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja oma äriideed;
  • analüüsib oma toote/teenuse vajadust;
  • analüüsib oma ettevõtte toote/teenuse arendusvõimalusi, planeerib ja eelarvestab turundusplaani;
  • selgitab raamatupidamise põhimõtteid ja maksunduse aluseid;
  • koostab oma ettevõtte äriplaani koos finantsprognoosidega.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• sissejuhatus ettevõtlusse. Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
• äriidee ja äriplaan. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
• äriühingu strateegia;
• konkurentsianalüüs;
• raamatupidamise põhialused;
• maksunduse alused ja maksustamine;
• ettevõtluse juriidilised aspektid. Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused) Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
• toode ja tootearendus;
• turundus. Turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi ja jaotuskanalid;
• tegevuskava koostamine;
• riskianalüüsi koostamine;
• äriplaanide esitamine ja tagasiside.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning nende teha praktilisi töid.

Iseseisev töö: Äriplaani koostamine, mille kohta annab koolitaja osalejale tagasisidet.

Õppematerjalide loend: konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest. Soovitav on iseseisvalt tutvuda lisaks seadusandlusega.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest ja iseseiva töö-äriplaani esitamine.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate töö-äriplaani põhjal. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav. Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õpet on võimalik läbida kiiremini, kui on ettenähtud õppeperiood.

Koolituse hind sisaldab loetavaid materjale ning edukale lõpetajale väljastatakse elektrooniline tunnistus!

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana.  Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.