MS Office töövahendite oskuslik kasutamine

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

24.07-23.08

1.08-31.08

12.08-31.08

19.08-20.09

2.09-20.09

5.09-30.09

11.09-39.09

3.10-31.10

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 60 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne praktiline töö ja iseseisev töö 30 ak/h. 10 ak-tunnine õppepäev.

Iseseisva töö sisuks on ülesannete lahendamine arvutis

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada MS Office töövahendeid.

Sihtrühm: Täiskasvanud, kes soovivad täiendada oma MS Office arvutialaseid teadmisi ja oskusi.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. 

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus ja eelnev arvuti kasutamise kogemus on vajalik. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Tekstitöötlus MS Word 8 ak/h

MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming, teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine. Pildi, graafika, diagrammi, kujundi, lingi lisamine ja vormindamine. Tabeli koostamine ja vormindamine. Mahuka dokumendi korrastamine: päise-jaluse lisamine, leheküljenumbrid, all- ja järelmärkused. Dokumentide printimine.

Tabeltöötlus MS Excel 20 ak/h

MS Excel: Tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine ja tabeli vorming. Valemite ja funktsioonide kasutamine erinevates dokumentides. Arve, kalkulatsiooni koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Töö Exceli töölehel ja töövihikuga. Registri moodustamine. Tööaja arvestus ja palgaarvestus. Dokumendi korrastamine ja printimine. Aja- ja tekstifunktsioonide kasutamise võimalusi. Diagrammide koostamine, tabelite printimine.

Esitluse loomine MS PowerPoint 2 ak/h

Slaidide koostamine, kujundamine, animatsioon ja esitlus. Slaidide printimine.

Iseseisva töö sisuks on ülesannete lahendamine arvutis

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

Tekstitöötlus MS Word

 kasutab MS Wordi tekstitöötlemisel;

 koostab dokumente, kasutades märgi- ja lõiguvormingut, redigeerides teksti:

 lisab ja vormindab pildi, graafika, diagrammi, kujundi ja lingi;

 koostab ja vormindab tabeli;

 korrastab mahuka dokumendi, lisades päise, leheküljenumbrid, all- ja järelmärkuseid;

 prindib dokumente.

Tabeltöötlus MS Excel

 kasutab MS Excelit tabeltöötlemisel;

 sisestab andmed ja vormindab tabeli, koostab diagramme;

 koostab ja rakendab valemeid, funktsioone erinevates dokumentide koostamisel;

 korrastab ja prindib tabeleid.

Esitluse loomine MS PowerPoint

 rakendab MS PowerPointi esitluse loomisel;

 koostab ja kujundab slaidid;

 rakendab animatsioone;

 esitleb ja prindib slaide.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine tunnis. Iseseisvate tööde esitamine.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õppemeetodid: Näitlikustatud loengud ning praktilised tööd arvutil

Õppematerjalide loend: konspektid.

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Jaotusmaterjalid sisaldavad harjutusülesandeid, mida on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Läbinud erinevaid arvutikoolitusi ja arvutikasutamise kogemus juba üle 20 aasta.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.