Inimeste juhtimine coaching’u abil

HIND: 2500 

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6  või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KOKKULEPPEL KAHE KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) : 

26 ak/h auditoorne ja praktiline töö.

Õppekavarühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus. 

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinul on teadmised coachingust ja oskus arendada praktilisi coaching‘u-oskusi, mida saab kasutada igapäevases juhtimises. 

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev toimub 3 korda nädalas järjest.

Sihtrühm: kõigile, kes soovivad paremini mõista coaching’u võimalusi ning arendada oma oskusi coach’ina/coaching’ut rakendava juhina.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • mõistab coaching’u eripära ja selle võimalusi inimeste arendamisel ja tulemuslikkuse toetamisel;
  • teab GROW ja Co-Active- mudelit ja oskab neid kasutada;
  • oskab aidata inimesel püstitada endale praktilisi arenguülesandeid;
  • oskab rakendada  coaching’u-tehnikat juhtimises.

Õppesisu:

Programm tutvustab coaching’u põhimõtteid ja mõju, sealhulgas:

  • toob selguse coaching’u-mentorluse-nõustamise-koolituse erinevustesse;
  • aitab avastada alternatiive nõu andmisele;
  • tutvustab efektiivset neljaetapilist GROW-mudelit ja Co-Active mudelit, mis võimaldab otsekohe coaching’uga alustada;
  • alustab päris algusest: kuulamine, avatud küsimused ja eesmärgi püstitamine;
  • pakub tüüpküsimusi, mis toovad parima vastuse;
  • selgitab kuulamisviise, mis paneb partneri rohkem rääkima.

Õppemeetodid: suhtluspõhine näitlikustatud loeng, arutelu, grupitöö, praktikum.

Õppevorm: kombineeritud

Õpikeskkonna kirjeldus: Kontaktõpe ja/või veebis Zoomi keskkonnas.

Lõpetamise tingimused:

• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis 

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktilise harjutamise koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Kõik praktilised harjutused peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, coach. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi EBSi ja TalTechi coachingu koolitustel, ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, raamatupidamisprogrammi Merit koolitusel jt. Academy of Executive Coaching’u (AoEC) sertifikaat. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.