Digipädevuste tõstmine kontoritöötajatele

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOMGoogle Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

17.07-31.07

24.07-31.07

1.08-31.08

12.08-31.08

3.09-30.09

9.09-30.09

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on kontoritöötajatel laiapõhjalised teoreetilised ja praktilised teadmised kõige vajalikematest digipädevustest töötavas valdkonnas tekstitöötlusest (Microsoft Word)esitluste koostamisest (Microsoft PowerPoint)tabelarvutusest (Microsoft Excel)ettevõtte kodulehe loomisest ja haldamisest (WordPressi baasil).

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 40 ak/h, millest 30 ak/h auditoorne praktiline töö ja iseseisev töö 10 ak/h.10 ak-tunnine õppepäev

Iseseisva töö sisuks on luua iseseisvalt WordPressi veebileht

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Sihtrühm: Sekretär-asjaajajad, bürootöötajad, juhiabid ja administraatorid, kes soovivad, kas saada täiesti uusi teadmisi või kaasajastada juba olemasolevaid teadmisi, et digiajastul paremini hakkama saada.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. 

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse läbinu

 • On omandanud tekstidokumentide ja esitluste koostamise põhioskused rakendustes Microsoft Word ja Microsoft PowerPoint
 • On omandanud tabelarvutuse põhioskused rakenduses Microsoft Excel
 • Oskab teha WordPressis lihtsamaid veebilehti ja neid hallata

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus ja eelnev arvuti kasutamise kogemus on vajalik. Osaleja poolt on vajalik tagada arvuti ja Internetiühenduse olemasolu, millel on olemas töökorras mikrofon ja kaamera. Lisaks, osalejal peaksid olema arvutikasutamise baasteadmised ja põhilised internetikasutamise oskused. Koolitusel osalemiseks on vajalik Microsoft Office olemasolu.

Õppe sisu:

1.PÄEV Microsoft Word 10 ak/h

 1. Sissejuhatus Microsoft Wordi. Programmi käivitamine ja kasutajaliidesega tutvumine.Teksti sisestamine ja redigeerimine, töö kiirklahvidega. Kopeerimine, lõikamine ja kleepimine. Dokumendi salvestamine ja avamine. Dokumendi jagamine ja ühiskasutus.
 2. Teksti vormindamine ja laadid. Teksti vormindamine – kirjatüüp, suurus, kujundus. Lõikude vormindamine – joondus, taane, lõiguvahed, loendid. Laadide kasutamise põhimõtted. Lehekülje vorming, jalused ja päised.
 3. Tabelid ja pildid. Tabelite loomine ja vormindamine. Piltide lisamine ja vormindamine. Jooniste ja kujundite kasutamine. Diagrammide loomine ja muutmine. Dokumentide printimine.
 4. Sissejuhatus Microsoft Excelisse. Exceli käivitamine ja kasutajaliidesega tutvumine. Exceli töölehe ehitus ja navigeerimine töölehel. Kopeerimine, lõikamine ja kleepine, lõikelaua kasutamine. Andmete sisestamine, jadade loomine, lihtne arvutamine. Kasulikud kiirklahvid Excelis.
 5. Sissejuhatus PowerPointi. Põhieesmärgid ja rakendusvaldkonnad. Uue esitluse loomine ja salvestamine. Slaidide lisamine ja eemaldamine. Piltide ja kujutiste lisamine slaididele. Animatsioonide lisamine elementidele. Slaidide sorteerimine ja korraldamine. Esitluse näitamine. Slaidide printimine. 2. PÄEV Tabeltöötlus MS Excel 10 ak/h
 6. Sissejuhatus Microsoft Excelisse. Exceli käivitamine ja kasutajaliidesega tutvumine. Exceli töölehe ehitus ja navigeerimine töölehel. Kopeerimine, lõikamine ja kleepine, lõikelaua kasutamine. Andmete sisestamine, jadade loomine, lihtne arvutamine. Kasulikud kiirklahvid Excelis.
 7. Andmete vormindamine ja esitamine. Ridade ja veergude päisete vormindamine. Laadide kasutamine andmete vormindamiseks, tingimusvorming. Andmete sorteerimine ja filtreerimine. Tabelite ja diagrammide loomine, printimine.
 8. Valemite ja funktsioonide kasutamine erinevates dokumentides. Arve, kalkulatsiooni koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Registri moodustamine. Tööaja arvestus ja palgaarvestus. Dokumendi korrastamine. Aja- ja tekstifunktsioonide kasutamise võimalusi. Diagrammide koostamine. 3. PÄEV WordPressis lihtsamate veebilehtede tegemine 10 ak/h
 9. WordPressi alused. Mis on WordPress ja miks see on oluline. WordPressi põhikomponendid: postitused, lehed, menüüd. WordPressi paigaldamine ja seadistamine. Ülevaade teemadest ja pluginatest.
 10. Veebilehe loomine ja kujundamine. Lehtede loomine ja sisu lisamine. Piltide ja meedia kasutamine. Menüüde ja vidinate seadistamine.
 11. WordPressi laiendused ja haldamine. Pluginate paigaldamine ja haldamine. SEO põhitõed WordPressis. Turvalisuse alused. Veebilehe varundamine ja uuendamine.

Õpiväljundid: Koolitusepäeva lõpuks õppija:

1.PÄEV Microsoft Word

 • suudab mugavalt ja efektiivselt kasutada tekstitoimetamise põhioskusi, sealhulgas
  teksti sisestamine, kustutamine, kopeerimine ja kleepimine.
 • teab, kuidas kasutada otsingut, asendamist, autoteksti ja muid funktsioone, samuti
  oskab rakendada otseteid ja kiirklahve tekstitoimetamise hõlbustamiseks.
 • saab jagada dokumente teiste kasutajatega, mõista muudatuste jälgimise
  põhimõtteid ning teab versioonihaldusest.
 • mõistab, kuidas vormindada teksti erinevate kujunduste ja laadide abil ning oskab
  rakendada lõikude vormindamise põhimõtteid.
 • on võimeline seadistama lehekülje parameetreid, lisama päiseid ja jaluseid
  vastavalt dokumendi vajadustele.
 • suudab lisada, vormindada ja kohandada pilte ja tabeleid ning kasutada neid
  tekstiga integreerimiseks.
  Microsoft PowerPoint
 • saab luua uue esitluse ja salvestada selle sobivas formaadis.
 • oskab sisestada ja redigeerida teksti slaididele.
 • lisab esitlusele pilte ja kujutisi ning oskab neid vajadusel kohandada.
 • lisab animatsioone esitluse elementidele.
 • oskab näidata loodud esitlust.

2.PÄEV Microsoft Excel

 • suudab iseseisvalt käivitada Exceli ja navigeerida selle kasutajaliideses.
 • oskab luua uut töövihikut, sisestada andmeid ning töövihikut salvestada ja avada.
 • mõistab, kuidas vormindada andmeid erinevatel viisidel (number, valuuta, kuupäev).
 • oskab kasutada lihtsaid arvutusfunktsioone ning teab, kuidas luua jadasid.
 • on võimeline looma ja vormindama tabeleid ja diagramme.
 • mõistab, kuidas andmeid filtreerida ja sorteerida.
 • koostab ja rakendab valemeid, funktsioone erinevates dokumentide koostamisel.

3.PÄEV Õpi tegema WordPressi veebilehti

 • mõistab WordPressi põhifunktsioone ja -võimalusi.
 • oskab luua lihtsa WordPressi veebilehe.
 • teab, kuidas valida ja seadistada teemasid ja pluginaid.
 • saab aru veebilehe haldamise põhiprintsiipidest.
 • omandanud baasteadmised veebilehe turvalisuse ja SEO optimeerimise kohta.
 • oskab veebilehte kohandada kasutajasõbralikuks.
 • Iseseisva töö sisuks on luua iseseisvalt WordPressi veebileht.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine tunnis. Iseseisva tööna luua iseseisvalt WordPressi veebileht

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Õppemeetodid: Näitlikustatud loengud, rühmatööd, arutelud ning praktilised tööd arvutil.

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Koolitaja andmed: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Läbinud erinevaid arvutikoolitusi ja arvutikasutamise kogemus juba üle 20 aasta.. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.