Personalitöö, e-kursus

HIND: 3200 

Aastaringselt kokkuleppel

KOKKU 81 ak/h, millest 1 ak/h on kontaktõpe veebis ja 80 ak/h e-õpet.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus ja eelnev arvuti kasutamise kogemus on vajalik. E-õppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas OneDrive. Koolitus sisaldab loetavaid materjale.

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal personalitööks vajalikud teadmised, ülevaade tööõigustest ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kelle tööülesanded sisaldavad
personalitööd. (Nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad)

Õppeaja kestus: Koolituse kestus on kuni 8 nädalat. Osaleja saab valida materjalide läbimiseks endale sobiliku aja ja tempo. Antud keskkonda on üles laetud loetavad materjalid, mis tuleb iseseisvalt läbi töötada ja millede põhjal tuleb esitada püstitatud ülesanded. Kõikidele iseseisvatele töödele annab koolitaja personaalselt tagasisidet 

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:
 mõistab personalitöö korraldamise aluseid;
 mõistab töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;
 mõistab personaliarvestuse põhimõtteid;
 mõistab personali värbamise ja valiku aluseid;
 mõistab töötajate arendamise ja hindamise põhimõtteid;

 mõistab töötamise õiguslikke ja maksustamise aluseid;

 koostab töösuhtes olulisi dokumente (leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid)

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 Personalitöö eesmärgid kaasajal. Personalitöötaja roll ettevõtte maine kujundamisel;
 organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;
 personalitöö funktsioonid ja rollid. Töö analüüs, ametiprofiili ja ametijuhendi koostamine;
 värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused. Erinevate valiku meetoditega tutvumine ja oskus neid kombineerides õige valiku otsuseni jõudmine. Hindamistulemuste kokkuvõte ja tagasiside kandidaadile. Värbamise materjalide ja konkursside info haldamine;
 töötajate tasustamine. Tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded;
 uue töötaja sisseelamisprogramm. Tööjõu planeerimine. Töötajate motiveerimine ja tasustamine;
 ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused). Erinevate juhi ja töötaja vaheliste vestluste võimalused ning erinevate vestluste plussid ja miinused. Tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks;
 personali hindamine. Personali arendamise vajaduse väljaselgitamisel osalemine. Koolitusstrateegia. Koolitustegevus ettevõttes;
 personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine. Personaliarvestus. Personaliarvestuse andmebaasid. Isikuandmete kaitse personalitöös. Personali dokumentatsioon (töölepingud ja nende haldamine; käskkirjad ja korraldused; koolituslepingud jt töösuhtega seotud lepingud ja kokkulepped). Juhtide ootused personalitööle. Töötajate ja juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas. Ametikohtade hindamine. Ametite klassifikaatorid ja nende kasutamine;
 ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel;

 maksunduse alused, maksustamine- Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed.

Õppemeetodid: Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning teha praktilisi töid.

Iseseisev töö: Praktiliste ülesannete tegemine ja esitamine. Koostab töösuhtes olulisi dokumente (leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid). Kohustusliku kirjanduse lugemine.

Õppematerjalide loend: konspektid, näidisdokumendid.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest. Soovitav on iseseisvalt tutvuda lisaks seadusandlusega.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Osavõtt 100% e-õppe tundidest ja iseseivate tööde sooritamine.
Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Hindamine on mitteeristav. Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õpet on võimalik läbida kiiremini, kui on ettenähtud õppeperiood.

Koolituse hind sisaldab loetavaid materjale ning edukale lõpetajale väljastatakse elektrooniline tunnistus!

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomraamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana.  Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja, tegevjuht ja turundusjuht.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.