Väikeettevõtte raamatupidamine „Merit Aktiva“ ja „Merit Palk“ praktikum

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU GRUPI TÄITUMISEL

24.07-31.07

1.08-31.08

7.08-31.08

19.08-30.08

22.08-31.08

4.09-30.09

16.09-30.09

1.10-31.10

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)   32 ak/h, millest 8 auditoorne töö ja 24 ak/h praktiline töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm:  Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskused, kuidas alustada raamatupidamisprogrammide „Merit Aktiva“ ja „Merit Palk“ kasutamisega ning kinnistada saadud teadmisi raamatupidamisprogrammi praktilise kasutamise teel.

Sihtrühm:  Raamatupidamise valdkonnas töötavad spetsialistid või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina.

Koolitusel osalemise eelduseks on keskharidus, arvutikasutamise oskus ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest ja maksuarvestusest.  Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 3 korda nädalas järjest.

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinud:

 • oskab iseseisvalt kasutada raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ning palgaprogrammi Merit Palk;
 • kajastab mikro- ja väikeettevõtete majandustehinguid majandustarkvaras Merit Aktiva ja Merit Palk

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

Auditoorne töö (8 tundi):
● Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid.
● Sissejuhatus raamatupidamise alustesse, olulised põhimõtted ja meetodid. Põhiaruanded. Raamatupidamise süsteem ja eesmärk

2. praktiline töö (24 tundi):

Merit Aktiva

 • Merit Aktiva tutvustus ja seadistus
 • programmi seadistus, alustamine;
 • liidestused;
 • e-arvete saatmine ja vastuvõtmine ning nende toimingute tegemine raamatupidamisprogrammidega.
 • erinevate äriühingute kajastamine programmis.
 • järgnevate tehingute kajastamine:
  o algsaldod;
  o müügiarvete kujundamine, koostamine;
  o artiklid, kliendid, tarnijad, aruanded;
  o ostuarvete sisestamine, kinnitamine, säilitamine;
  o laoarvestus ja inventuuri vormistamine;
  o maksed. pank. kassa. tasaarveldused;
  o põhivara. Amortisatsiooni arvestus;
  o aruandvate isikute kuluaruanded
 • järgnevate aruannete koostamine:
  o käibedeklaratsiooni koostamine;
  o pearaamat. Käibeandmik;
  o bilansi ja kasumiaruande koostamine
  Merit Palk
 • Merit Palk tutvustus ja seadistus
 • töötajate tööle vormistamine ning töö-, puhkuse ja muude tasude arvestus;
 • töölepingute sisestamine;
 • töötajate importimine töötamise registrist;
 • maksekorralduste saatmine
 • TSD koostamine ja saatmine Maksu -ja Tolliametisse
 • töökatkestused

Kursusel kasutatakse tarkvara 24 ak/h.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete ja praktiliste ülesannete lahendamine, arutelu, praktikum.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Soovituslik kirjandus lisaks

https://www.merit.ee/tugi/aktiva-juhendid/
 Raamatupidamise seadus

 Riigi Teatajast ja kehtestatud Rahandusministri 22.12.2017 määrusega nr 105 “Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine”.
 Äriseadustik
 Käibemaksuseadus
 Maksukorralduse seadus
 Sotsiaalmaksuseadus
 Tulumaksuseadus
 Töölepingu seadus
 Töötuskindlustuse seadus
 Võlaõigusseadus

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. •Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja.  Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom.
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina. EKOMAR HG OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.