Väikeettevõtte raamatupidamine Merit Aktiva ja Merit Palk programme kasutades

HIND: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

Aastaringselt kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  80ak/h, millest 30 auditoorne ja praktiline töö ja 50 ak/h iseseisev töö. Õppepäev on 10 ak/h.

Õppekavarühm:  Majandusarvestus ja maksundus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise algteadmised, oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist ja maksuarvestust raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ning palgaarvestust progammis Merit Palk.

Sihtrühm: Alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus.  Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 10 ak-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas.

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinud:

 korraldab ettevõtte majandusarvestuse lähtuvalt õigusaktidest;

 rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel;

 koostab etteantud andmetel bilansi ja kasumiaruande;

 korraldab töötasu arvestuse ja käibemaksuarvestuse lähtudes õigusaktidest;

 arvestab töötasu, puhkuse tasu, ajutise töövõimetuse hüvitist kasutades programmi Merit Palk ja kirjendades programmis Merit Aktiva;

 arvestab maksud töötasu, erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude ja käibemaksuga maksustamise juhtudelt ning kirjendab need majandustarkvaras;

 koostab ja esitab deklaratsioonid lähtuvalt õigusaktidest.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad

Õigusnormid, tavad mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid, varad, kohustused, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, lisad, raamatupidamise sise-eeskiri, tegevusaruanne. Maksud ja maksed, töötasu, töötasu arvestamine ja väljamaksmise kord, ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine väljamaksmise kord, erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulude ja ettevõtlusega mitte ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine. Käibemaksuarvestus ja maksustamine. Erinevad tööõiguslikud suhted. Merit Aktiva ja Merit Palk programmi tutvustamine ja kasutamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus

Majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaruande koostamine, töötasu arvestamine, puhkuse tasu arvestamine, ajutise töövõimetuse hüvitise arvestamine Merit Palk programmis ja kirjendamine, maksude arvestamine töötasu, erisoodustuste, kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude, ettevõtlusega mitteseotud kulude ja käibemaksuga maksustamise juhtudelt ning nende kirjendamine majandustarkvaras. Maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine.

Iseseisev töö 50 ak/h: Koolituse käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid ning tutvutakse erialase kirjandusega.

Kursusel kasutatakse tarkvara 16 ak/h.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, situatsioonülesannete ja praktiliste ülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Kohustuslik kirjandus lisaks
 Raamatupidamise seadus

 Riigi Teatajast ja kehtestatud Rahandusministri 22.12.2017 määrusega nr 105 “Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine”.
 Äriseadustik
 Käibemaksuseadus
 Maksukorralduse seadus
 Sotsiaalmaksuseadus
 Tulumaksuseadus
 Töölepingu seadus
 Töötuskindlustuse seadus
 Võlaõigusseadus

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt vähemalt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele ning kirjalike testide sooritamisele.
Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. •Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja.  Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom.
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina. EKOMAR HG OÜ asutaja ja tegevjuht.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.