Merit tarkvara koolitus 18 ak/h

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Hind: 2430

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A 

algus kell 10.00

24, 25, 26.05

28, 29, 30.06

23, 24, 25.08

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00 või KOKKULEPPEL

27, 28, 29.05

28, 29, 30.06

26, 27, 28.08

RAKVERES LAI 7

Aastaringselt kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  18ak/h kontaktõpe ja õppepäev on 6 ak/h.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest. Sobib nii algajale kui edasijõudnule.

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega. Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet

Praktiline töö raamatupidamine programmis Merit Aktiva (18 tundi):
● Tarkvara Merit Aktiva tutvustamine ja seadistamine. Kontoplaan. Algsaldod.
● Osaühingu (mitte käibemaksukohustuslase) majandustehingute kajastamine
raamatupidamisregistrites Merit Aktivas.
● Müük. Artiklid. Kliendid. Müügiarve kujundamine. Arvete koostamine, parandamine, saatmine. Perioodilised arved. E-arved. Arved välisriiki, erinevad valuutad. Müügiaruanded. Raha laekumine. Võlglaste aruanne. Ettemaksud. Tasaarveldused. Meeldetuletused. Saldoteatised. Lootusetud võlad. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Ost. Ostuarvete sisestamine. Artiklid. Tarnijad. Kulud. Kaubad. Materiaalne põhivara. Kulude periodiseerimine. Kuluaruanded. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Käibemaksukohutuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase omast. Maksukohustuse tekkimine.
● Raamatupidamise korraldamine, sh paberivaba raamatupidamine. Masinloetavad dokumendid. Andmete import. Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed töövõtted.
● Põhiaruannete koostamine ja majandusseisu hindamine. Aruannete seosed
algdokumentide ja raamatupidamise kannetega.
● Majandusaasta lõpetamine. Majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpiväljundid saavutatud õppija:

  1. korraldab tarkvara abiga paberivaba raamatupidamise, kasutab kaasaegseid
    töövõtteid.
  2. koostab ja sisestab igapäevaseid algdokumente tarkvaras, teab nende olulisust.
  3. koostab ja seostab raamatupidamise põhiaruandeid kasutades raamatupidamise
    tarkvara.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
• Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest;
• Praktiliste ülesannete lahendamine tunnis.
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt individuaalselt seatud õpiväljunditele ja koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele.
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid. Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti!

Koolitaja andmed:

Gert Häusler, 2015 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Infosüsteemide
analüüsi rakenduskõrghariduse diplom.
Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.