Raamatupidaja-finantsist toimub aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  96 ak/h.

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, TARTUS SOOLA 6,

RAKVERES LAI 7, JÕHVIS KUTSE 13.

HIND: 2400 MINIGRUPP.

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

TALLINNAS

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.03 ja 1, 2, 15, 16.04 või KOKKULEPPEL

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.05 ja 1, 2, 8, 9.06 või KOKKULEPPEL

TARTUS

3, 4, 17, 18, 24, 25.04 ja 8, 9, 22, 23, 29, 30.05

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.05 ja 3, 4, 10, 11.06 või KOKKULEPPEL

N,R-ti Rakveres või Jõhvis grupi täitumisel

6.02-27.03.2020 planeeritud algus kokkuleppel

03-04.2020 KOKKULEPPEL

Õppekava koostamise alus:  Raamatupidaja kutsestandart tase V ja VI.

Sihtrühm: koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad täiendavaid teadmisi majandusarvestusest või võimalusel sooritada kutseksamit.

Õppeaja kestus: toimub 12 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 10 nädalat.

Õppe eesmärk:  teadmised majandusarvestuse olulisematest valdkondadest ja põhitõdedest ja nende lahendamise võimalikkusest praktikas.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu rakendab Eesti head raamatupidamistava ja erialaga seonduvaid õigusnorme. Kasutab erialases töös majandustarkvara. Planeerib majandusüksuse finantstegevust, analüüsib ja hindab lähtudes majandusaasta aruandest finantsolukorda.

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

1.auditoorse töö teemad(72 tundi) nimetused ja mahud tundides

Raamatupidamine 12h- Majandusarvestuse olemus, raamatupidamises kasutatav seadusandlus. Majandustehingute kahekordne kirjendamine. Raamatupidamise sise-eeskiri. Varade mõiste ja liigitus. Ostjate debitoorse lühivõlgnevuse arvestus. Varude arvestus. Põhivara arvestus. Lühiajaliste kohustuste arvestus. Pikaajaliste kohustuste arvestus. Omakapitali arvestus. Raamatupidamise aastaaruande koostis ja koostamine.

Majandusanalüüs 8 h–  Analüüsi osa ettevõtte juhtimisel. Ettevõtte majandusaasta aruanne kui infoallikas. Majandusinfo analüüsivõtted ja meetodid. Finantsaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüs. Bilansi põhirühmade analüüsi alused. Kasumiaruande kaks skeemi. Suhtarvuanalüüs.

Kuluarvestus 8h–  Kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia. Kuluarvestuse meetodid.

Rahandus 8h – Raha ajaväärtus. Kapitali hind. Kapitali struktuur.

Tööõigus, tööohutus- ja tervishoid 12h- Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine. Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Maksundus ja juhtimisarvestus 24h– Eesti maksusüsteem, ülevaade liigitusest riiklikud ja kohalikud maksud. Tulumaks. Sotsiaalmaks, töötuskindlustus ja kogumispensionimakse. Käibemaks. Maksuarvetus ja deklaratsioonide täitmine. Rahvusvaheline maksustamine.

2. praktilise töö lühikirjeldus (24 tundi) nimetused ja mahud tundides 

  • Raamatupidamine arvutil 24 h

Õppemeetodid: loeng, situatsioonülesannete lahendamine, arutelu.

Õppematerjalide loend:  konspektid koos ülesannetega.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomrevident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Gert Häusler on pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant,  spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.