Tööalane inglise keel A1 tasemele

Educus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

e-keskkond ZOOMGoogle Meet

HIND: 2500

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU KAHE KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

1.07-31.08

11.07-31.08

1.08-31.09

12.08-30.10

2.09-30.10

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)

Õppe kogumaht: 120 ak/t, millest 60 kontaktõpe ja 60 ak/h iseseisev töö.

Õppeaja kestus: toimub kahe kuu jooksul 10 päeva, õppepäev on 6 ak/h.

Õppe alustamise nõuded:  Soovitavalt vähemalt keskharidus. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Sihtgrupp – Täiskasvanud keelehuvilised.

Eesmärk
Koolituse tulemusena omandab õppija inglise keele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õppe sisu:
Sõnavara:
igapäevased nimi-, omadus- ja tegusõnad, tähestik, põhi- ja järgarvud, ametid, perekond, sport ja vaba aeg, toit, toad ja mööbel, maad, rahvad ja keeled, värvid, riided, transport, emotsioone väljendavad kesksõnad, viisakusväljendid.

Suuline väljendusoskus:
tervitamine ja tutvustamine /tutvumine, mina ja mu perekond, sõbrad, telefoninumbrid ja meiliaadressid, hobid ja vaba aeg, minu päev, minu lemmikud, kellaaeg, vabandamine,  juhiste küsimine ja andmine, poes, kohvikus ja restoranis, postkontoris, rongijaamas, eluruumi kirjeldamine, minu kodulinn, kuupäevad, palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, igapäevased probleemid, välimuse kirjeldamine, tuleviku plaanid.

Kirjutamine:
formulari täitmine isikuandmetega, pildi kirjeldus, päevaplaan, küsimuste ja vastuste koostamine lihtsatel teemadel, väikeste lõikude kirjutamine lihtsal teemal (kaasõpilase tutvustus, perekond, parim sõber, kodulinn, puhkusereis), postkaart sõbrale.

Kuulamine:
Ülevaade hääldusest (hääldusbaas, intonatsioon, lauserõhk) ja sõnade järjekorrast lauses. Lihtsamate käibefraaside, numbrite, kellaaegade jne õppimine ja lihtsamast tekstist arusaamine.

Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks. 

Kursus viiakse läbi rühmatunnis, kuid vajadusel on pakkuja valmis tagama ka individuaaltunde. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada koolitatavad ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Koolitaja andmed

Tiina Sakk 2004 Tallinna Ülikool kasvatusteaduste bakalaureus, lisaeriala inglise keel, omab 20 aastast inglise keele õpetaja kogemust Eestis ja Iirimaal. Läbitud koolitused TEFL (Teaching English as a Foreign Language), Language Centre of Ireland,Dublin, Iirimaa. Train the Trainer, New Links Training Solutions, Waterford, Iirimaa.

Jaotame kursustel osalejad gruppidesse vastavalt „Euroopa keeleõppe raamdokumendile“, mille põhjal on olemas kolm peamist keeleoskustaset: algeline keelekasutus, iseseisev keelekasutus ning vilunud keelekasutus.

A1 tase

Mõistmine: Tunneb ära tuttavad sõnad ja fraasid, mis puudutavad teda või tema vahetut ümbrust, juhul kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt. Lugedes mõistab tuttavaid nimesid, sõnu ja lihtsamaid lauseid, näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.

Rääkimine: Võib suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab. Oskab küsida ja vastata lihtsamatele küsimustele. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, kirjeldamaks elukohta ja tuttavaid inimesi.

Kirjutamine: Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita ankeete (näiteks hotelli registreerimisleht, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).

Hindamismeetodid ja- kriteeriumid:

mitteeristav hindamine (õpiväljundite saavutamist hinnatakse pideva õppetöö ja ettenähtud ülesannete sooritamise põhjal). Kirjalikke ja suulisi ülesandeid hinnatakse lävenditulemusena „arvestatud“ või „mittearvestatud“.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Õpingute lõpetamise nõuded: Koolituse lõpetaja, kes on täitnud õppekava täies mahus või vähemalt 75 % ning sooritanud lõputesti, väljastatakse koolituse tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on läbinud õppekavast alla 75%.

Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.