Raamatupidamise E-kursus aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  80 ak/h HIND: 2400 eurot

STARDIPAUK: koheselt kui ülekanne sooritatud või kell 10.00

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL

KURSUS ON MÕELDUD EDASIJÕUDNUTELE

Õppekava koostamise alus:  Raamatupidaja kutsestandart tase V.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupp on ettevõtjad, väikeettevõtete juhid ja raamatupidajad, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust ja kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet.

Õppeaja kestus: toimub 10 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Raamatupidamise e-kursust annab Sulle kõik vajalikud teadmised väikeettevõtte raamatupidamisest ja raamatupidaja kutsestandardi V taseme eksami sooritamiseks.

Kursuse koostamisel on kasutatud üle 100 lk asjakohaseid õppematerjale ning kordamisülesandeid. Koolituse materjalid saadetakse Sulle Sinu sisestatud e-posti aadressile. Pärast näidisülesannete lahendamist saadab koolitaja Sulle näidisülesannete õiged vastused. 

VAJALIK LUGEMIS- ja KIRJUTAMISOSKUS.

Raamatupidamise e-kursusel läbitavad teemad: Õigusnormid ehk tavad, mis reguleerivad raamatupidamisarvestust; mõisted õigusnormidest, alusprintsiibid, varad, kohustised, omakapital, kulud, tulud, majandustehingust tulenevad muudatused ja nende mõju, algdokument, koonddokumendid, kontod ja kahekordne kirjendamine, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogudearuanne, omakapitali muutuste aruanne, lisad, raamatupidamise sise-eeskiri, tegevusaruanne, maksud, finantsarvestus, juhtimisarvestus.

Praktilised ülesanded: majandustehingute arvestus kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, raha arvestus, varude arvestus, bioloogilise vara arvestus, põhivara arvestus, laenukohustuste arvestus, võlgade ja ettemaksete arvestus, maksuvõlad ja töötasu, sihtfinantseerimise arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, pearaamatu ja käibeandmiku koostamine, raamatupidamise aastaruande koostamine, maksuarvestus, finants- ja juhtimisarvestus.

Õppemeetodid: Paindlik õpe, näidisülesanded, peegeldav klassiruum, säästame loodust.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu tunneb ja mõistab majandusarvestuse alast terminoloogiat, raamatupidamise seadust ja RTJ-e. Tunneb varasid, kohustisi, omakapitali, kulusid, tulusid. Rakendab kahekordset kirjendamist majandustehingute arvestamisel. Koostab päevaraamatu, pearaamatu ja käibearuande. Koostab etteantud andmetel bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande. 

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.